WISE MENTOR an SDCC’s Brand

 


 

W - Will (marubdob na pagnanais at) &                                                 This is the brand that we would want to be

I - Integrity (malinis na integridad para) to                                              associated with each member, officer and

S - Serve (maglingkod)                                                                        staff of San Dionisio Credit Cooperative

E - Efficiently, Effectively & Ethically                                                      wherever he /she goes. We would want him

     (sa tama, mabisa, at moral na pamamaraan)                                    / her to be identified as somebody who has

the will and integrity to serve efficiently, effectively and ethically.

 

Ito ang tatak na nais nating maiugnay sa bawat kasapi, opisyal, at mga kawani ng San Dionisio Credit Cooperative, saan man siya pumunta. Nais natin siyang makilala bilang isang tao na laging may marubdob na pagnanais at malinis na integridad na maglingkod sa kapwa niya sa tama, mabilis at moral na pamamaraan.

 

M - Morally Driven (matuwid)                                                                To be able to do this , it is important that he

E - Experienced (may akmang karanasan)                                            / she possess the following qualities: morally

N - Nurturing (mapag-aruga)                                                                 driven, experienced (especially in cooperative

                                                                                                         undertakings), nurturing, trustworthy,

T - Trustworthy (mapagkakatiwalaan)                                                    open, and responsive.

O - Open (bukas at walang tinatago)                                                     

R - Responsive (mabilis tumugon)

Para maisakatuparan ito, mahalagang taglay nya ang mga sumusunod na katangian: matuwid, may akmang karanasan (lalo na sa mga gawaing pang-kooperatiba), mapag-aruga, mapagkakatiwalaan, bukas at walang itinatago sa kaniyang pakikisalamuha sa kapwa, at mabilis tumugon sa pangangailangan ng iba.

 

Aspire (maghangad)                                                                            This does not mean that we are flaunting that we have

                                                                                                         those qualities. Rather, each one of us aspires to be

                                                                                                         such and we hope to be able to inspire others to be the

Inspire (magsilbing halimbawa)                                                             same.

                                                                                                               Hindi ibig sabihin ay hayagan nating ipinagmamalaki na taglay nating lahat ang mga katangiang ito. Sa halip, ang bawat isa sa atin ay naghahangad lamang na makapag-angkin ng mga nabanggit na katangian at umaasang magsilbing magandang halimbawa para pamarisan ng iba.