Social Fund Loan Protection (Planong Abuluyan)

PLANONG ABULUYAN SA UTANG ( Social Fund Loan Protection )

 • Layunin: Maisiguro ang utang ng mga kasapi.
 • Pamamaraan: Lahat ng kasaping umuutang ay binabawasan ng Planong Abuluyan sa utang. Kapag ang utang ay babayaran sa loob ng isang taon 0.5%; dalawang taon 0.8%; tatlong taon ( 3 ) 0.8% at kung apat hanggang limang taon ay 1.20%.
 • May ilang utang ang hindi nasasakop ng planong abuluyan sa dahilang walang karampatang halaga ang kinakaltas dito. Ito ang Character Loan, Medicine/Consume Loan, Rice Loan at IMS Healthcare Loan.
 • Kung ang kasapi ay namatay ng may natitira pang utang at ito ay " updated " ang natitirang balanse ng utang ay nangangahulugang bayad na.
	HALIMBAWA:									
	
	Release of Loan	    :	January 29, 2006							
	Terms of Loan	    :	1 year 							
	Amount of Loan	    :	P 120,000							
	Monthly Amortization	:	P 10,000 + interest							
								
	1st payment Feb 29		10,000 + interest 			balanse P 110,000					
	2nd payment Mar 29		10,000 + interest 			balanse P 100,000					
	Member died April 29		Amount covered by SFLP P 100,000 							

font-family:Arial, Helvetica, Sans-serif; p1#indme { padding-left:20px; } h2 { font-size:14px; font-weight:bold; } pre{ font-size:12px; }

 • Kung ang kasapi ay namatay at ito ay hindi " updated " sa pagbabayad ng utang, ang balanse ng utang na dapat ay bayad na bago mamatay ang kasapi ay hindi sasagutin ng planong abuluyan at ito ay ibabawas sa deposito at anumang benepisyo na makukuha niya sa kooperatiba.
      HALIMBAWA									
		    
	Release of Loan	    :	January 29, 2006							
	Term of Loan	    :	1 year 							
	Amount of Loan	    :	P 120,000							
	Monthly Amortization	:	P 10,000 + interest							
									
									
	1st month Feb 29		10,000 + interest 		balanse 110,000					
	2nd month Mar 29		10,000 + interest 		balanse 100,000					
	3rd month Apr 29		10,000 + interest 		balanse  90,000					
	4th month May 29		no payment 		    balanse  90,000					
	5th month June 29		no payment 		    balanse  90,000					
	6th month July 01		Member died		    balanse  90,000

Note:  Ang halagang sasagutin lamang ng SFLP ay P 70,000 at ang P 20,000 ay ibabawas sa deposit at benepisyo ng kasapi.