Social Audit

Ano ba ang kahalagahan ng Social Audit sa ating Koop?

Ang kahalagahan ng Social Audit ay upang malaman at masuri kung gaano kahusay ang ating samahan sa pagtugon ng mga hangaring panlipunan o pagtupad ng mga tungkuling panlipunan bilang isang Kooperatiba at samahang makatao. 

Ang Social Audit ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsagot ng mga kuwestiyonaryo na ipinamamahagi tuwing ikalawang taon sa mga kasapi upang masukat ang proseso ng ating koop sa pagkamit ng mga hangarin at maikumpara ang nagawa sa bawat taon. Ang Lupon sa Awdit ay nagsagawa nito noong taong 2008 kaya muling namahagi ngayon taong 2010.

Isinagawa ang Social Audit sa loob ng tatlong buwan at kalahati, simula ika-1 ng Marso hanggang ika-15 ng Hunyo 2010. Ang naipalabas na kuwestiyonaryo ay 4,500 at ang nalikom lamang ay 3,212, ito ay 30.60% ng ating kasapian noong Disyembre 31, 2009 na 10,497. Ang resulta ng Social Audit ay kasalukuyang pinag-aaralan na ng Lupong Patnugutan at ng iba pang Lupon upang matugunan ang mahahalagang impormasyon/suhestiyon at mga suliraning nakita, upang mapagkaisahan ang mga pinakamahusay na hakbang sa paglutas/pagtugon para sa buong kasapian.

Ang ilan sa mga programa at serbisyo na kasalukuyang ipinatutupad ng ating Kooperatiba na nagmula sa ating sama-samang mungkahi na resulta noong nakaraang Social Audit ay ang mga sumusunod:

  1. Pabahay
  2. Escuela De San Dionisio 
  3. Botika 
  4. Coop Health Care 
  5. Tie-up with Laboratory Services 
  6. Tie-up with Funeral Services 

Kami po ay nanawagan sa lahat ng kasapi na tugunin o sagutin ang Social Audit Survey Form, kung kayo ay makakatanggap, ito po ay isang paraan upang mapahalagahan ang pananaw ng mga kasapi at mapalakad ang ating Kooperatiba sa mas higit na demokratikong pamamaraan.

Ang Lupon sa Awdit ay lubos na nagpapasalamat sa mga kasaping nakibahagi sa Social Audit at inaasahan po namin ang inyong muling pagtugon sa iba pang proyekto ng inyong Lupon sa Awdit.