Share Capital Certificate

Malugod po naming ipinapaalam sa inyo na sang-ayon sa ating Alituntuning Panloob (By-Laws) at Batas Kooperatiba (Cooperative Code) ang lahat ng kooperatiba ay kinakailangang mamahagi ng “SHARE CAPITAL CERTIFICATE”, batay sa halagang nailagak na Share Capital ng kasapi. Bilang pagtugon dito, pinagtibay ng Lupong Patnugutan ang pamamahagi nito noong Enero 20, 2010.

Ang “Share Capital Certificate” ay nagpapatunay na ang mga kasapi ay “share holder” sa ating Kooperatiba. Maaari natin itong collateral sa utang, at kung sakaling kailangan na nating tumiwalag sa Koop. mahalagang ito ay ating i-sumite. Ito ay hindi maaaring ibenta sa iba at tanging sa SDCC lamang ito “negotiable”. Ang unang pamamahaging ito ay batay sa inyong share capital (by the thousand, divided into number of shares at P100 par value/share) noong Hunyo 30, 2010. Ang susunod na pamamahagi ay tuwing kayo ay makakabuo ng karagdagang halagang P10,000.00 sa inyong Share Capital o Saping Puhunan. Kung sakaling mawala ang nasabing sertipiko, kinakailangan nating magsumite ng “affidavit of loss”.

Para sa mas epektibo at sistematikong pamamahagi ng “Share Capital Certificate”, narito po ang petsa na maaari na nating kuhanin ito:


ACCOUNT NO. PETSA

A/C NO. 1-00001 - 5-02500 FEBRUARY 7 TO FEBRUARY 12, 2011

A/C NO. 6-02501 - 10-05000 FEBRUARY 21 TO FEBRUARY 26, 2011

A/C NO. 11-05001 - 15-07500 MARCH 7 TO MARCH 12, 2011

A/C NO. 16-07501 - 20-10000 MARCH 21 TO MARCH 26, 2011

A/C NO. 21-10001 - 25-12500 APRIL 4 TO APRIL 9, 2011

A/C NO. 26-12501 - 30-16000 APRIL 25 TO APRIL 30, 2011

A/C NO. 31-16001 - 35-19000 MAY 9 TO MAY 14, 2011

Mangyari po lamang na magsadya sa ating tanggapan at makipag-ugnayan kay Gng. Ma.Cecilia D. Dela Peña, Deposit Product Officer, Account Management and Member Relation Department. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong SDCC I.D. upang makuha ang inyong “Share Capital Certificate”.

Cielito L. Garrido
Chief Executive Officer