Paunang Pagpapaboto sa 50th SDCC GE (General Election)

Isang taos-pusong pagbati mula sa Lupon ng Halalan!

Ang Lupon ng Halalan ay mag-sasagawa ng paunang pagpapaboto sa mga kasaping Members in Good Standing subalit may problemang pang-kalusugan (incapacitated) na siyang dahilan upang hindi makadalo sa General Election.

Mangyari po lamang na ipaalam sa Lupon sa pamamagitan ng liham na may kahilingang makaboto sa ating General Election at kayo po ay pupuntahan sa inyong tahanan ng Lupon, kasama ang Lupon sa Awdit, para kayo ay pabotohin.

Ang pagtanggap ng liham kahilingan ay magsisimula sa Febrero 14, 2011 (Lunes) hanggang Febrero 25, 2011 (Biyernes), mula 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Mangayari po lamang na i-sumite ito sa Office of the General Manager.

 

Mga kalagayan ng kasapi upang pabotohin sa bahay:

  1. Lumpo o nakasakay na sa wheelchair
  2. May malalang karamdaman ngunit kaya pa ring makabasa at makasulat
  3. Bagong opera, dalawang linggo pa lamang na naooperahan bago sumapit ang araw ng halalan
  4. Na-“stroke”, ngunit maykakayahan pa ring makabasa at makasulat

Ang kasaping may kapansanan na hindi nakapagpatala sa tinakdang araw ay hindi na pahihintulutang makaboto.

Marami pong salamat sa patuloy ninyong pakikiisa sa ating mga gawain.

 

JOSEPHINE B. BALANA 

COMELEC Chairman