New Vision and Mission

 

SDCC'S LIFE PURPOSE

Magsikap at manguna para sa pagkakaroon ng ganap at mananatiling sistemang kooperatiba na magbibigay-dangal sa buhay ng tao.

(To pursue and lead for a sustainable total cooperative system towards the dignity of human life.)

 

 

VISION

Ang makabago at pandaigdigang lider-kooperatiba, naang mga kasapi ay nagkakaisa at nakatuon sa

pag-angat ng kalidad ng buhay, panlipunang pagbabago at pangangalagang kapaligiran.

(Innovative, global cooperative leader, the members of which are united in, and committed to, the upliftment

of life, social transformation and environment protection.)

 

MISSION

1. Panatilihing umaangat ang antas ng katatagan ng ating organisasyon, habang ito ay matibay na

nakatungtong sa mga pinahahalagahan at prinsipyong kooperatiba, sa ilalim ng isang masaya at ligtas na lugar ng paggawa.

   (Keep the organization increasingly sustainable yet steadily grounded on coop values and principles

under a continually happy and secure work environment.)

 

2. Tiyakin ang katuparan sa sarili ng mga kasapi sa lahat ng aspetong kaunlarang.

     (Ensure self-fulfillment in all facets of human development for our members.)

 

3. Tiyakin ang pagpapaunlad sa pamumuno ng ating mga opisyales batay sa kanilang atas na tungkulin.

    (Ensure role-based leadership development for our officers.)

 

4. Tiyakin ang pagpapaunlad ng karerang ating mga kawani.

    (Ensure career development for our staff.)

 

5. Tiyakin ang pagpapalakas ng ating mga pook-tulungan.

     (Ensure the strengthening of our pook-tulungans.)

 

6. Tiyakin na kapwa kapaki-pakinabang at may paggalang ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng ating mga katuwang.

     (Ensure a mutually beneficial and mutually respectful working relationship with all our partners.)

 

7. Tiyakin ang kabuuang kapakanan ng ating pamayanan.

     (Ensure the total well-being of our community.)

 

8. Tiyakin ang pangangalaga ng ating kapaligiran.

      (Ensure the preservation of our environment.)