New Criteria for Members In Good Standing (MIGS)

 Criteria

1. Updated sa pagbabayad ng utang *1 35%
2. Updated sa kanyang Share Capital

     (applied pro- rata)

*2 25%
3. Mayroong kasalukuyang deposito sa Savings       at/depositong may takdang panahon (Savings and/or Time Deposit)   20%

May partisipasyon sa alinman sa sumusunod

(kahit isa sa loob ng isang taon

Enero 1 – Disyembre 31)

- Aktibidades ng kooperatiba

- Mga pulong ng Pook-Tulungan

-Pangkalahatang Halalan

-Pagsagot sa mga survey o pagbibigayng mga

 Suhestiyon na opisyal na isinumite sa koop

 (hal. Concept paper, suhestiyono anumangmemo,

  sa pasubalingnagpakilalaang nagsumite)

  20%
KABUUAN   100%
PASSING GRADE   78%
 
   
     

Bilang pagbibigay konsiderasyon sa iba't-ibang sitwasyon na kinakaharap ng bawat kasapi ay naglaan din ng mga “Bonus points” ang inyong Lupon na maaaring makatulong sa isang kasapi na maging MIGS:

Isinagawa ng kasapi mula Enero1 hanggang Disyembre 31.

1. Nakapaghikayatsiya ng delingkwenteng kasapi o mga kasapi na mag-update ng kanilang utang.
5%

2. Nakapangalap siya ng kahit isang bagong kasapi.

5%
3. Kadakaragdagang P5,000 matapos magkaroon ng P15,000 Share Capital.

2% subalit hindi hihigit sa 10%

4. Tumangkilik ng iba pang serbisyo maliban sa,

2% kada serbisyo hihigit sa 10%

 

5. Planong Damayan, Savings at Time Deposits. 2%

Karagdagang patakaran:

  1.  Ang pasadong marka para sa kabuuang bahagdan ng MIGS ay 78%.

  2.  Ang “cut-off” sapagtukoy ng MIGS ay simula Enero1 hanggang Hunyo 30 at Hulyo1 hanggang Disyembre31.

  3.  Ang pagiging Non-MIGS ay maaaring mabago anumang oras matapos ang takdang “cut-off” sa pamamagitan         pagsasaayos ng partikular na dahilan(criterion/criteria) pagiging Non-MIGS, at kinakailangang mag-apply ang kasaping “update” ng kanyang estado. Kinakailangang maipresenta ang MIGS notice bilang patunay ng pagbabago ng kanyang estado sa panahon ng pangkalahatang halalan o sa iba pang transakyonsa koop.

  4.  Ang pagdalong Pook-Tulungan Lider sa Special Representative at Representative Assembly ay hindi ikokonsidera bilang kanilang partisipasyon sa mga aktibidades ng kooperatiba.

  5.  Ang mga sumusunod ay “exempted” sa partisipasyon/aktibidades ng koop.

                   ● Kasaping nasa ibang bansa sa panahon na ginanap ang anumang gawainng koop;
 
                   ● Kasaping mayroong sakit sa panahon na ginanap ang anumang gawain ng koop, sa pasubaling ito ay 
                       suportadong dokumentong medikal;
 
                   ● Kasaping may edad na 70 taong gulang pataas
 

Ang partisipasyon ng mga opisyales at kawani sa aktibidades ng koop (hal. Pulong ng mga komite o mga kawani, pagpaplano, kaganapan, asembliya at iba pa) ay ituturing na kanilang partisipasyon at ito ay patutunayan ng talaan ng mga dumalo.