Mutual Aid Plan (Planong Damayan)

Mahahalagang bagay na dapat malaman:

Layunin:

 • Makapagbigay ng pinansiyal na tulong sa mga naiwan ng kasaping namatay.
 • Magkapagbigay ng ensentibo sa lahat ng kasapi at kapamilya ng kasapi na gumaganap ng kanilang tungkulin na nasasaad sa alituntunin ng SDCC.

Rasyonale ng bagong planong damayan:
Upang matugunan ang mga puna sa naunang programa sa Planong Damayan, ang Komite ng Planong Damayan ay nagsagawa ng pag-aaral na tumagal ng humigit kumulang isang taon. Ito ay tumutugon sa mga pagbabagong katulad ng mga sumusunod.

 • Pagkakaroon ng sariling pondo para lamang sa Planong Damayan.
 • Pantay-pantay na benepisyo para sa lahat ng kasapi mahirap man o mayaman.
 • Gawing isang plano lamang at hindi sampung plano na A hangang J.
 • Madaling maibigay ng buo ang benepisyo sa mga kasapi.
 • Mapabilis ang kasalukuyang pamamaraan ng Planong Damayan.

Ano ang Bagong Planong damayan?
Ito ay isang uri ng tulong na pampinansiyal na ibinibigay ng San Dionisio Credit Cooperative sa kapamilya o naiwan ng kasaping sumakabilang buhay na nagpatala sa bagong Planong Damayan.

Kasapian:
Bukas at kusang-loob na pagsapi sa lahat ng kasapi ng San Dionisio Credit Cooperative. Ang isang kasapi ay kailangan makatugon sa mga sumusunod:

 • Share Capital (Fixed Deposit)
  1. Para sa mga bagong kasapi (New Members) na kabubukas pa lamang ng account at nakapaglagak ng halagang isang daang piso (P 100.00) sa kanilang share capital.
  2. Para sa mga kasaping wala pang dalawang libo at limang daang piso (P 2,500.00) ang share capital subalit updated sa paghuhulog ng limampung piso (P 50.00) kada buwan.
  3. Para sa mga kasaping mayroon ng dalawang libo at limang daang piso (P 2,500.00) o higit pa sa kanilang share capital.
 • Nakapagbayad ng buong enrollment fee na limang daang piso ( P 500.00 ).
 • Paglagda ng isang kasapi sa patunay na pakikiisa at gawad ng kapangyarihan.
 • Takdang panahon upang magpatala sa bagong Planong Damayan.
  1. Para sa bagong kasapi ng SDCC - isang taon mula sa pagsapi sa SDCC.
  2. Para sa dati nang kasapi ng SDCC - isang taon mula sa pagpapatupad ng bagong patakaran at alituntunin.

Halaga ng enrollment fee at kaukulang damay sa bawat kasaping namatay:

 • Ang halaga ng enrollment fee ay limang daang piso ( P 500.00 ).
 • Ang mga kasaping naka enroll sa P 500 enrollment fee ay magbabayad ng halagang P10.00 sa bawat kasaping mamatay na kasapi rin sa Planong Damayan bilang damay o abuloy.
 • Ang mga kasaping dati nang naka enroll sa P 5,000 enrollment fee ay hindi na kailangang magbayad ng P 10.00 damay o abuloy sa bawat kasaping mamatay dahil ito ay panghabang buhay na.
 • Ang halagang P 4,500 mula sa naka enroll sa P 5,000 ay isasauli sa panahong sumakabilnag buhay na ang kasapi.
 • Ang halagang P 500 enrollment fee ay mananatili sa pondo ng Planong Damayan o non-refundable.

Pondo:
Ito ay bukod na pondo na manggagaling sa.

 • Enrollment fee ng mga kasapi at tubo nito sa bangko.
 • Kontribusyon o damay ng mga kasapi.
 • Pag-iiwan ng halagang dalawang libong piso ( P2,000) sa pondo mula sa benipisyong ibibigay sa mga kasaping namatay na naka enroll sa bagong Planong Damayan.
 • Tubo o interest ng reserve fund na nakalagak sa bangko.

Halaga ng benepisyo:

 • Ang kasaping namatay na naka enroll sa bagong Planong Damayan ay makakatangap ng halagang P48,000 na benepisyo.
 • Ang kasaping hindi naka enroll sa bagong Planong Damayan ay walang benepisyong matatangap.
 • Ang Lupong Patnugutan ( Board of Directors ) ang magtatakda ng pagbabago sa halaga ng benepisyong maaaring tanggapin ng kasaping mamamatay.
 • Kung sa hindi inaasahang pagkakataon, halimbawa ay may epedemya o sakuna at ang kabuuang pondo ng planong damayan ay hindi sapat upang mabayaran ang mga benepisyo, ang limangpung porsiyento ( 50% ) ng pondo ay hahatiin sa lahat ng namatay na kasapi ng planong damayan. Sa ganitong pagkakataon na ideklara ng kaukulang sektor ng gobyerno, ang mga natirang mga kasapi ng Planong Damayan ay hindi na kailangan bayaran ang kaukulang kontribusyon sa mga kasaping namatay. Ang natirang 50% sa pondo ang magsisilbing panimulang pondo ng Planong Damayan.

Makikinabang:

 • Ang makikinabang sa benepisyo ng kasaping namatay ay ang itinalaga sa patnubay na pakikiisa at gawad ng kapangyarihan.
 • Kung walang itinalaga na makikinabang o beneficiary, batas ang siyang paiiralin.

Mga dokumentong kailangan upang makuha ang benepisyo:

 • Rehistradong Sertipiko ng pagkamatay ( registered certificate ).
 • SDCC Libreta ( Passbook ).
 • SDCC I.D ng kasaping namatay.
 • Anumang valid identification ng makikinabang gaya ng:
  1. SSS I.D
  2. Driver's License
  3. Employee's I.D
 • Marriage contract and/or Birth Certificate ng makikinabang.
 • Sertipikasyon ng pook tulunagn lider o barangay captain (parehong optional) kung walang kahit anong valid identification.

Taning na panahon sa pagtangap ng benepisyo:

Ang pagkamatay ng kasapi ay kailangan ipagbigay alam sa opisina ng SDCC sa loob ng isang (1) taon mula sa araw ng pagkamatay. Kung hindi naipagbigay alam sa takdang panahon, ang benepisyo ay mababaliwala at ito ay magiging bahagi na ng pondo ng Planong Damayan.

Pamamaraan ng pangongolekta ng P 10.00 kontribution sa bawat kasaping mamatay:

 • Direktang pagbabayad ( direct payment ) ng kasapi sa opisina.
 • Pagbawas sa saving deposit account ng kaukulang halaga ng kontribusyon sa bagong Planong Damayan (automatic deduction).
 • Pagbabawas sa loan net proceeds ng kasapi ang anumang kakulangang halaga ng kontribusyon sa Planong Damayan sa tuwing mangungutang ang kasapi.
 • Pangongolekta ng field collector sa mga kasapi.

Karagdagang patakaran sa planong damayan:

Sa panahong sumakabilang buhay ang isang kasapi, ang lahat ng kakulangan sa kontribusyon para sa kasaping namatay ( due/arrears ) kung mayroon man ay ibabawas sa benepisyo matatangap. Sa pagpagbabayad ng benepisyo sa beneficiary/(ies), ibabawas na rin ang anumang balanse sa utang ng kasaping namatay kung ito ay hindi covered ng planong abuluayn sa utang (social fund loan protection).

 • Ang kaagad na pagbawas sa savings deposit account ng mga kasapi ng buwanang kontribusyon sa Planong Damayan (Automatic deduction).
 • Pagpapadala ng collection notices sa tuwing ika-tatlong buwan (quarterly) sa mga kasaping may kakulangan kontribusyon sa Planong Damayan.
 • Pagpapadala ng final notice sa mga kasaping may kakulangang P 510.00 at higit pang kontribusyon sa Planong Damayan. Ang cut off period sa pagpapadala ng final notice ay tuwing ika-30 Hunyo at ika-30 ng Disyembre ng bawat taon.
 • Ang kasaping nakatanggap ng final notice ay binibigyan ng anim (6) na buwan mula sa petsa ng pagkakatangap, na bayaran ang kakulangang halaga na nakatala sa final notice.
 • Matapos ang anim na buwang palugit at hindi pa rin nabayaran ang kakulangan halaga, matitiwalag ang kasapi sa pagiging miyembro sa Planong Damayan (termination of membership to Planong Damayan ).
 • ang kasaping natiwalag na sa Planong Damayan ay maaari pa rin muling mag enroll mula sa petsa ng pagkatiwalag sa pamamagitan ng sumusunod.
  1. Pagbabayad ng kasapi ng lahat ng kanyang kakulangan sa kontribusyon sa Planong Damayan ( previous dues/arrears).
  2. Paglagda ng kasapi sa patunay na pakikiisa at gawad ng kapangyarihan.
  3. Pagbabayad ng kaukulang enrollment fee.

Ang Patakaran sa Planong Damayan ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago upang makatugon sa pangangailangan ng higit na nakakaraming kasapi.

EFFECTIVITY: JULY 01, 2006

KARAGDAGANG PATAKARAN SA PLANONG DAMAYAN

A. Layunin:

 1. Upang mabigyan ng isa pang pagkakataon ang mga kasapi, lalung-lalo na ang mga dating kasapi ng kooperatiba na makapagpatala sa Planong Damayan.
 2. Kalakip ng pagkakataong ibibigay ay ang layuning madisiplina ang mga kasapi at bigyan nila ng mas malalim na pagpapahalaga ang mga programa ng kooperatiba na isinasagawa para sa kapakanan ng buong kasapian.

B. Patakaran sa Ekstensyon sa Planong Damayan

Isang taong ekstensiyon ng pagpapatala sa planong damayan.

 1. Para sa lahat ng lumang kasapi hangang na hindi pa nakapagpatala sa Planong Damayan, maaari pa silang magpatala o mag-enroll, subalit kailangang bayaran ang mga sumusunod:
  • Enrollment fee na P 500.00 at
  • Penalty na P1,000.00
 2. Para sa mga naging kasapi na tinangap simula noong Hulyo 1, 2007, ipapatupad ang mga sumusunod:
  1. Maaari silang mag-enroll sa Planong Damayan sa loob ng isang ( 1 ) taon mula sa petsa ng pagsapi na walang "penalty"
  2. Paglipas ng isang taon na taning, mayroong isang ( 1 ) taong ekstensyon para sila makapagpatala, subalit kailangan magbayad ng P 1,000 penalty.
  3. Halimbawa:
   • Ekstensyon ng enrollment na kailangan bayaran ang P 1,000 na penalty bukod pa sa enrollment fee.

Ang P 1,000.00 na penalty na babayaran ng mga kasapi ay magiging bahagi ng Planong Damayan Fund.

EFFECTIVITY: Hulyo 1, 2008.