Homily of Father Serafin Peralta for GOLDEN ANNIVERSARY of San Dionisio Credit Cooperative

            

         HOMILY. JULY 28, 2011. GOLDEN ANNIVERSARY. SAN DIONISIO CREDIT COOPERATIVE. Fr. S. Peralta

     Ang San Dionisio Credit Cooperative ay sa kasalukuyang nagdiriwang ng kanyang ika limangpu’t taong anibersaryo sa araw na ito. Ang kanyang tema sa pagdiriwang na ito ay: “Ginintuang serbisyo palalawakin ng San Dionisio.” Ito’y isang napakadakilang adhikain at panata, na kung tao lamang ang gagawa ay hindi matutupad. Kaya, tayong lahat ay nananawagan sa Poong Maykapal sa pamamagitan ng banal na misang ito. Nagpapasalamat tayo sa mga biyayang natanggap nitong nakaraang limangpu’t taon, sa biyaya ng mga taong nangarap na itatag ang San Dionisio, at sa mga taong tumanggap at tumulong na isakatuparan ang pangarap na ito. Pawis, dugo at luha ang mga nagging puhunan ninyo hindi lamang sa pagtatatag ng San Dionisio kundi pati na rin sa pagtangkilik nito, pagpalago nito at pagdala nito sa tuktok ng tagumpay. Ang San Dionisio, alam ng lahat sa sector ng kooperatiba, ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamatagumpay na kooperatiba sa buong Pilipinas ngayon. Ang San Dionisio ay kilala na rin kahit na sa labas ng Pilipinas. Sa pamamagitan din ng banal na misang ito, tayong lahat ay muling nananawagan sa Poong Maykapal na biyayaan at basbasan niya ang San Dionisio upang ang kanyang adhikain at panata ay mabigyang buhay at maisakatuparan: “Ginintuang serbisyo palalawakin ng San Dionisio.” Purihin natin at palakpakan ang dakilang Diyos at Ama nating lahat.

    Sa unang pagbasa na hango sa aklat ng EXODO, narinig natin na sa kanilang paglalakbay sa desierto o ilang, ang mga Israelita ay ginagabayan at sinusubaybayan ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapal na ulap. Ang mga Israelita naman ay taos puso at katapatang dala dala kahit saan sila pumunta ang mga tableta o bato na kung saan ay nakaukit ang sampung kautusan ng Diyos. Kung minsan, kapag maulap, katulad nitong mga nakaraang araw, tayo ay nalulungkot, nababalisa o kaya naman ay natatakot na baka magkaroon ng ulan, pagbaha o bagyo. Ganon din ang mga nangyari sa San Dionisio nitong mga nakaraang taon. Sa gitna ng mga pagsubok, sa mga pagbatikos sa kanya ng mga taong may masamang hangarin, ang San Dionisio ay halos bumigay na. Hindi natin alam na ang mga iyon pala ay mga paghahamong nagpatibay pa lalo sa kanya. Hindi natin alam na ang mga iyon pala ay pagparamdam sa kanya ng dakilang presensya ng Diyos sa piling niya.

      Sa mitolohiya ng mga Griego (Greek Mythology), si Dionisio ay isang diyos. Siya’y diyos ng ani, lalung lalo na ng ubas at paggawa ng alak. Si Dionisio ay simbolo rin ng hindi inaasahan (god of the unexpected), ng gulo at kapahamakan, hindi ng ordinaryong tao, kundi gulo at kapahamakan para sa mga makapangyarihan at mapang-api.Siya ang tagapagligtas sa tao sa kanilang mga takot at mga pag-aalinlangan, mga pangamba at sindak. Sa simbahang katolika naman, si San Dionisio ay isang Santo Papa noong siglo ika tatlo. Siya ang nagdala ng katiwasayan, katahimikan at kapayapaan sa buong Simbahan lalo na na noon ang Simbahan ay nakakaranas ng gulo dulot ng mga digmaan at persekusyon. Maraming mga kristiyano ang nabihag at ikinulong ng mga mababangis na Barbarians (Goths) na nanggagaling sa isang bahagi ng Germany. Sa pamamagitan ni San Dionisio, ang mga bihag na Kristiyano ay napalaya sa kanilang pagkabihag. Ginamit niya ang kanyang inpluwensya at pera para mapalaya ang mga libo libong nakakulong na mga Kristiyano. Binigyan niya ang mga ito ng bagong pag-asa. Mitolohiya man ng mga griego o kasaysayan ng Simbahan, kapag nababanggit ang pangalang Dionisio, ang pumapasok sa isipan natin ay ang San Dionisio Credit Cooperative. Tapat sa kanyang pangalan, ang San Dionisio rin ay nagdala ng katiwasayan, katahimikan, kapayapaan at kaunlaran sa buhay ng mga taga San Dionisio. At hindi lang sa San Dionisio, o sa Paranaque, kundi sa buong Pilipinas at sa labas. Bakit ko nasabi ito? Kasi, noong pinapangarap pa lang ang Metro South Cooperative Bank , mga labing limang taon na ang nakalilipas, ang San Dionisio ang isa sa mga nangunang dumulog at tumulong . Naglagay siya ng malaking pera sa Metro South na magsisilbing puhunan nito. Ngayon, salamat sa tulong ng San Dionisio, ang Metro South Cooperative Bank ay isa sa mga tinitingalang Bangko sa larangan ng Kooperatiba dito sa Pilipinas. Ang Metro South Cooperative Bank ay ngayon no. 1 sa laki ng capital share. Siya ay nakatulong na sa daan daang kooperatiba sa buong Pilipinas at patuloy pa ring tumutulong. Lahat ng iyan ay dahil sa pangunguna, bisyon at tulong ng San Dionisio. Alam ko rin, na hindi lamang ang Metro South Cooperative Bank ang natulungan ng San Dionisio. Marami pa siyang natulungang mga indibidwal sa kanilang iba’t-ibang mga pangangailangan, napalagong mga negosyo,napaaral na mga kabataan, napabahayang mga walang bahay, at naitaguyod na buhay sa pamamagitan ng kanyang iba’t-ibang uri ng serbisyo. Pinalakpakan natin kanina ang Diyos, palakpakan naman natin ngayon ang San Dionisio Credit Cooperative.

    Sa ebanghelyo naman na ating narinig mula sa ebanghelyo ni San Mateo, hinahalintulad ni Jesus ang Kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng marami’t iba’t-ibang uri ng mga isda. Nang mapuno na ito at nahila na sa pampang, inilagay ng mga mangingisda sa sisidlan ang mga mabuting isda at tinapon naman ang mga masama. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Maitutulad din natin ang kooperatiba sa kaharian ng Diyos: may mga masasama, may mga mabubuti; may mga may pakialam, may mga walang pakialam; may mga tumutulong, may mga tamad; may mga puro reklamo lang at walang magandang masabi tungkol sa kooperatiba at sa pamahalaan nito. May mga umuutang na hindi nagbabayad at tuluyan nang naglalaho na parang bula. May mga umutang na nawala na, pero lumulutang kapag uutang na muli . Tayong lahat sa kooperatiba ay pinapayagan ng Diyos na magkasama-sama, magkaugnayan, at maraming beses kahit na magkaaway-away. Pero tayong lahat ay binibigyan ng pagkakataong magkasundo, magkatulungan, magbago. Ang kooperatiba ay isang malaking tulong patungo sa pagbabago at pag unlad, lalong-lalo na kapag ginagamit natin ang mga prinsipyo ng kooperatiba ng pagtutulungan, pagkalinga sa kapwa, pagtanggap sa mga nais sumapi, pag contribute ng ating share capital, pagtutulong sa sarili (self-help) at pagpapamahala ng sarili (self-government).

   Tayong lahat ay mga manlalakbay lang dito sa balat ng lupa. Ang mga pangarap natin, mga adhikain natin, mga panata natin, mga mithiin natin ang siyang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Marahil magkaiba ang mga landas na ating tinatahak, ngunit kung may mga pagkakataon na maaari tayong maghawak kamay, maghawak kamay tayo. Patuloy tayong mangarap nang sa gayon ay makarating tayo sa Kaharian ng Diyos na ang sabi nga ng Salmista sa salmong tugunan na ating pinagnilayan: “kay ganda ng iyong tirahan, O Diyos na makapangyarihan!” Dito pa lang sa balat ng lupa ay masisilip na natin at mararamdaman ang kagandahan ng kaharian ng Diyos, at higit pa rito kapag sama-sama nating palalawakin ang ginintuang serbisyo ng San Dionisio. Sa lahat ng ito, purihin natin ang Panginoon, sana tayong lahat ay basbasan Niya. AMEN.