Confirmation of Accounts

Confirmation of Accounts is a normal audit procedure of our Audit Committee to confirm the correctness of our records. This will be conducted during the 2nd week of November 2010 thru direct confirmation and personal delivery within the Bayan area and thru mail in the Sucat area as well as for those living outside the sphere of operations.

The Audit Committee will confirm the balances of the share capital, savings & time deposits, and loans receivable as of September 30, 2010 of each member. The selection of members to be confirmed will be done through random sampling.

If you receive a confirmation of account form as illustrated below and with differences, please coordinate with our Internal Audit Staff

 

SAN DIONISIO CREDIT COOPERATIVE (SDCC)

0554 Quirino Ave., San Dionisio, Parañaque City

Tel. Blg. 826-10-55/ 826-67-26

website: http://sandionisiocredit.coop

    ________________

                                                                                                                                  Petsa

________________________

________________________

Mahal na Kasapi:

 

Ang atin pong Kooperatiba ay kasalukuyang sinusuri ng ating "Lupon sa Awdit" upang malaman kung ang pagkakatala ng mga accounts ng kasapi ay wasto.

  1. Saping Puhunan (Share Capital)    Php____________

  2. Inimpok na Lagak (Savings/Time)  Php____________

  3. Utang (Loan Receivable)               Php____________

Sang-ayon po sa ating talaan (Individual Subsidiary Ledger), ang inyong balanse noong ika-30 ng Setyembre 2010 ay ang mga sumusunod:

Kung mayroong pagkakaiba, mangyari po lamang na itala ang inyong balanse sa ibaba nito at ipadala sa ating opisina bago mag ika – 15 ng Disyembre, 2010.

Ang hindi po ninyo pagtugon ay nangangahulugang tama ang nakatala sa inyong librito.

Marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan.

Sumasainyo sa pagtutulungan,

Lupon sa Awdit

MA. NELIA G. DE LEON

Tagapangulo

**************************************************************************************************

                                                _________________

                                                                                                                                   Petsa

Lupon sa Awdit

San Dionisio Credit Cooperative

0554 Quirino Ave., San Dionisio, P'que. City

 

Mga Ginoo:

Sang-ayon sa aking librito, ang balanse ko noong __________ ay ang mga sumusunod:

  1. Saping Puhunan (Share Capital)        Php____________

  2. Inimpok na Lagak (Savings/Time)      Php____________

  3. Utang (Loan Receivable)                   Php____________

 

                                                                    Pangalan at Lagda : _______________

                                                                      Account Number : ________________

                                                                             Contact No. : ________________